رهبر انقلاب خطاب به داوطلبان نمایندگی مجلس

محبوب شویم مثل ……

دولت بی تدبیر